Borland Delphi

Borland Delphi Bilgi Paylaşım Kategorisi

Prosedür ile Yaş Hesaplama

procedure TEvlenmeMernisForm.YasHesabi(); var TARIH,BUGUN:TDateTime; GUN1,AY1,YIL1,GUN2,AY2,YIL2:word; GUN,AY:integer; begin BUGUN:=Date; TARIH:=MSBelgeler.fieldbyname(‘KBDOGUMTARIHI’).AsDateTime; DecodeDate(BUGUN, YIL1, AY1, GUN1); DecodeDate(TARIH, YIL2, AY2, GUN2); YIL:=YIL1 – YIL2; AY :=AY1 – [Yazının Devamı...]

Delphi Yazı ile YTL Para Functionu

/// —————————————————– /// function rakyazf(tutar:real; tur:integer):string; const b1:ARRAY [1..9] of string = (‘BİR’,’İKİ’,’ÜÇ’,’DÖRT’,’BEŞ’,’ALTI’,’YEDİ’,’SEKİ Z’,’DOKUZ’); b2:ARRAY [1..9] of string = (‘ON’,’YİRMİ’,’OTUZ’,’KIRK’,’ELLİ’,’ALTMIŞ’,’YETMİ Ş’,’SEKSEN’,’DOKSAN’); b3:ARRAY [1..6] [Yazının Devamı...]

Delphide Yazılmış Kaynak Kodlar

Ctrl alt del    gizleme SetWindowLong(Application.Handle,GWL_HWNDPARENT,WS_EX_TOOLWINDOW); ————————————————————————————————————— Track bar konumu showmessage(inttostr(TrackBar1.Position)); ————————————————————————————————————— Font sitili Canvas.Font.Style := Canvas.Font.Style + [fsBold]; Canvas.Font.Name := `Courier New’; Canvas.Font.Size [Yazının Devamı...]