Medula İlaç Fiyatı Sorgulama Delphi Kodları (IlacAraGirisDVO)

Öncelikle projenize File – New -Other menüsünden Web Services sekmesinden WSDL İmporter seçerek açılan ekrana Medula yardımcı işlemler web servisinin linkini yapıştırıyoruz. Next i tıklayıp işlemi tamamlıyoruz. Yardımcı islemler1 uniti projemize ekleniyor. bu aşamadan sonra aşağıdaki kod ile sorrguyu tamamlayabilirsiniz.

Formumuza Komponent çubuğu web servis sekmesinden SOAP nesnesi ekliyoruz. Nesne ismi (Name) kodumuzda Yardımcı olarak değiştirilmiş.

function FVirgulNokta(value:string):string;

var ilk,sol,sag:string; konum:integer;

begin

ilk:=value;

konum:=pos(‘,’,ilk);

if konum=0 then Result:=ilk else begin

sag:=copy(ilk,konum+1,length(ilk)-konum);

sol:=copy(ilk,1,konum-1);

Result:=(sol+’.’+sag);

end;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
ilacgir  : IlacAraGirisDVO;
sorilac  : YardimciIslemler;
cevap    : IlacAraCevapDVO;
tus:integer;
fiyat1:string;
ii,k:integer;

begin

YARDIMCI.HTTPWebNode.UserName:=’tesis kodu’;
YARDIMCI.HTTPWebNode.Password:=’tesis şifresi’;

ilacgir:=IlacAraGirisDVO.Create;
ilacgir.saglikTesisKodu:=StrToInt(‘tesis kodu’);
ilacgir.barkod:=edit1.Text;

sorilac:=GetYardimciIslemler(false,”,YARDIMCI);
cevap:=sorilac.ilacAra(ilacgir);
memo1.Lines.Clear;
for ii:=0 to length(cevap.ilaclar)-1 do
begin

for k:=0 to Length(cevap.ilaclar[ii].ilacFiyatlari)-1 do
begin
fiyat1:= fvirgulnokta(FloatTostr(cevap.ilaclar[ii].ilacFiyatlari[K].fiyat));

memo1.Lines.Add(FloatToStr(cevap.ilaclar[ii].kullanimBirimi)+’ – ‘+cevap.ilaclar[ii].ilacfiyatlari[k].gecerlilikTarihi+’  –  ‘+fiyat1);

end;
end;

end;

Bir cevap yazın