Rüya Nasıl Görülür, Rüyalar Kaç Saniye Sürer

rüyaBilim adamları rüyanın süresi üzerinde kesin bir sonuca varamadılar. Bir kısmı birkaç saniye sürdüğünü iddia ederken bazıları da saatlerce devam eden rüyaların mevcut olduğu fikrinde ısrar etmekteydiler. Bu tartışmalar devam ederken, Dr.B. Klein adında Amerikalı bir bilim adamı yardımcıları ile birlikte hummalı çalışmalara koyuldu. Gönüllü olarak seçtiği bazı kimseleri hipnotize ederek uyuttu. Belli bir süre sonra uyandırıp rüyalarını dinledi. Neticede,bir rüyanın yirmi saniyeyi geçmeyecek kadar kısa sürdüğünü tespit etti.İşin enteresan tarafı şuydu ki; uyandırdığı gönüllüler üç beş saniye süren rüyalarını saatlerce anlatabiliyorlardı.

Hatta bir kısmının rüyası yazılsa ortaya kalınca bir macera romanı çıkabilirdi. Dr. Kleinyılmadan tecrübelerini sürdürdü. Bu iş üzerinde sarf ettiği pek çok mesai sonunda vardığı netice; en uzun rüyanın doksan saniyeyi geçirmediği idi. Bu konudaki çalışmaların ardı arkası kesilmedi. Chicago Üniversitesi uzmanlarından Dr. Kleitman ve öğrencisi Aserinsky 1953 yılında geniş çapta çalışmalara başladılar. Objektif deneylerini daha sonra nörofizyolojik sahada devam ettirdiler. Dr. Kleitman otuz yıldan beri kendisini rüyadan mahrum etmedenemeleri yapmaktaydı. Fakat hiç bir zaman bir haftadan fazla tahammül gösterememişti.

Otuz yıllık çalışması aradığı sonucu vermeyince başkaları üzerinde değişik denemeler yapmaya başladı. Deneyin sonunda , rüya esnasında kısa ve uzun süren süratli göz hareketlerine şahit oldu. Denemeye tabi tuttuğu kimseleri, göz hareketlerinin başladığı ve bittiği devrenin muhtelif bölümlerinde uyandırdı. Böylece her defasında kişilerin rüya görmekte olduğunu öğrenmiş oldu. Bu tespitin doğruluğunu ilim çevrelerine delilleriyle sunmak gereğini duydu. Ömrü boyunca hiç rüya görmediklerini iddia eden kimseleri toplayıp onlar üzerinde tecrübeler yaptı. Göz hareketlerinin başladığı anda uyandırdığı bu kimseler hayret ve şaşkınlık içinde ilk defa rüya gördüklerini söylediler. Dr. Kleitman bundan şu sonucu çıkardı. Herkes rüya görmekte, fakat bazı kimseler rüyalarını hatırlayamamaktadır. Rüyanın objektif olarak en kuvvetli delili ise uyumakta olan kimsenin süratli göz hareketleridir.

Bilim adamlar     rüyan    n süresi üzerinde kesin bir sonuca varamad    lar. Bir k    sm     birkaç saniye
sürdüünü iddia ederken baz    lar     da saatlerce devam eden rüyalar    n mevcut olduu fikrinde
srar etmekteydiler. Bu tart    malar devam ederken, Dr. B. Klein ad    nda Amerikal     bir bilim
adam     yard    mc    lar     ile birlikte hummal     çal    malara koyuldu. Gönüllü olarak seçtii baz
kimseleri hipnotize ederek uyuttu. Belli bir süre sonra uyand    r    p rüyalar    n     dinledi. Neticede,
bir rüyan    n yirmi saniyeyi geçmeyecek kadar k    sa sürdüünü tespit etti. &in enteresan taraf
uydu ki ; uyand    rd         gönüllüler üç be saniye süren rüyalar    n     saatlerce anlatabiliyorlard    .
Hatta bir k    sm    n    n rüyas     yaz    lsa ortaya kal    nca bir macera roman     ç    kabilirdi. Dr. Klein
y    lmadan tecrübelerini sürdürdü. Bu i üzerinde sarf ettii pek çok mesai sonunda vard    
netice; en uzun rüyan    n doksan saniyeyi geçirmedii idi. Bu konudaki çal    malar    n ard     arkas
kesilmedi. Chicago Üniversitesi uzmanlar    ndan Dr. Kleitman ve örencisi Aserinsky 1953
y    l    nda geni çapta çal    malara balad    lar. Objektif deneylerini daha sonra nörofizyolojik
sahada devam ettirdiler. Dr. Kleitman otuz y    ldan beri kendisini rüyadan mahrum etme
denemeleri yapmaktayd    . Fakat hiç bir zaman bir haftadan fazla tahammül gösterememiti.
Otuz y    ll    k çal    mas     arad         sonucu vermeyince bakalar     üzerinde deiik denemeler
yapmaya balad    . Deneyin sonunda , rüya esnas    nda k    sa ve uzun süren süratli göz
hareketlerine ahit oldu. Denemeye tabi tuttuu kimseleri, göz hareketlerinin balad         ve
bittii devrenin muhtelif bölümlerinde uyand    rd    . Böylece her defas    nda kiilerin rüya
görmekte olduunu örenmi oldu. Bu tespitin doruluunu ilim çevrelerine delilleriyle
sunmak gereini duydu. Ömrü boyunca hiç rüya görmediklerini iddia eden kimseleri toplay    p
onlar üzerinde tecrübeler yapt    . Göz hareketlerinin balad         anda uyand    rd         bu kimseler
hayret ve ak    nl    k içinde ilk defa rüya gördüklerini söylediler. Dr. Kleitman bundan u
sonucu ç    kard    . Herkes rüya görmekte, fakat baz     kimseler rüyalar    n     hat    rlayamamaktad    r.
Rüyan    n objektif olarak en kuvvetli delili ise uyumakta olan kimsenin süratli göz
hareketleridir.

Bir cevap yazın